Take some money and play!

Европскиот фонд за култура има за цел да ја поттикне мобилностa на младите уметници и професионалци од областа на културата (на пример, ако сакате да учествувате на некој фестивал, конференции и сл. во земјите на ЕУ, грантот изнесува 400 евра – кои пред се би биле искористени за патни и хотелски трошоци).

http://www.eurocult.org/grants/step-beyond-travel-grants

Критериумите за аплицирање во овој фонд се многу едноставни и можат да се најдат во документот во прилог

http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/images/StepBeyond_combi.pdf

Важно е да се напомене дека Фондот е отворен во текот на целата година, односно дека не постои “рок за аплицирање.” Се разбира, непотполни пријави не се земаат во предвид.

Ако грантот за кој сте аплицирале е одобрен, Европскиот фонд за култура ќе ја изврши уплатата на одобрените средства по враќањето од пат.